RICHO POLSKA Piotr Pawlicki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  ,,Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa RICHO Piotr Pawlicki poprzez modernizację posiadanego oprogramowania wspomagającego produkcję”.

Celem projektu jest wzrost poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie projektu z UE: 49.440,11 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2. – Przedsiębiorstwa,

Działanie 2.2 – Inwestycje profilowane,

Poddziałania 2.2.1 – Inwestycje profilowane – Wsparcie dotacyjne,

Tytuł realizowanego projektu:

„Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa RICHO Piotr Pawlicki poprzez zmodernizowanie posiadanego oprogramowania wspomagającego produkcję”

RICHO POLSKA Piotr Pawlicki                                                        Gdańsk, dn. 10.05.2018 r.

Narwicka 10

80-557 Gdańsk

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania wspomagającego produkcję CAM.

 1. Zamawiający

RICHO POLSKA Piotr Pawlicki

Narwicka 10

80-557 Gdańsk

Tel. +48 (58) 350 90 43

E-mail: richo@richo.pl

NIP: 741 19 06 562

REGON: 280445334

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego, specjalistycznego programu CAD/CAM, który ma za zadanie integrację fazy komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania na 1 stanowisku CAM z 1-roczną bezpłatną subskrypcją oraz dostawa licencji na oprogramowanie specjalistyczne 1 stanowisko CAM na licencji standalone. Stanowisko powinno mieć odpowiednie funkcjonalności: pełne stanowisko frezarskie 4-ro osiowe.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać określone poniżej parametry techniczne oraz funkcje:

-umożliwienie pracy z plikami płaskimi formacie DXF/DWG, a także pracę z plikami krawędziowymi, powierzchniowymi i bryłowymi pochodzącymi z różnych programów CAD 3D;

– w bardzo szybki sposób stworzenie modelu bryłowego 3D od podstaw, jak i również wykorzystanie wcześniej stworzonych geometrii 2D, w celu przekształcenia w model bryłowy 3D;

– uproszczenie procesu i jego automatyzacja na etapie skonfigurowania środowiska pracy i „ręcznego” zdefiniowania ustawienia detalu, półfabryktu, uchwytu i obrabiarki CNC do obróbki;

– optymalizację kolejności obróbki i następnie zastosowanie strategii obróbki;

– symulację obróbki i generowanie kodu NC.

Dostarczony systemem CAD/CAM musi współpracować z systemem Windows 7/8/10. Musi posiadać budowę modułową co pozwoli na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pakiet CAM musi umożliwiać generowanie cykli obróbki na podstawie plików z programów konstrukcyjnych typu: Inventor, SolidWorks, itp. Programowanie musi odbywać się przy pomocy operacji, które skracają czas definicji obróbki, co w znacznym stopniu ułatwi uzyskanie kodu NC w stosunku do tradycyjnych metod. Moduł technologii musi zawierać bazę danych materiałów obrabianych oraz płytek skrawających. Możliwość opublikowania całego przebiegu procesu technologicznego w formie Raportu obróbki.

Oprogramowanie CAM musi zawierać m.in. moduły, które obejmować będą co najmniej:

 1. 5 i 3-osiowe Frezowanie:
 • definicja obróbki na geometrii 2D (DWG, DXF) lub bryłowej,
 • cykle obróbki Kieszeni, Stempli i Profili automatycznie przeliczą naddatek na elementach, przejście wykańczające, korekcję promienia, ruchy dojazdu
  i wyjazdu z materiału,
 • kieszenie i profile posiadające pochylone lub profilowe ścianki boczne są obrabiane z pełną kontrolą chropowatości,
 • automatyczna obróbka resztek mniejszym narzędziem,
 • obróbka otworów z optymalizacją drogi przejazdów narzędzia,
 • grawerowanie geometrii płaskiej 2D, czcionek wektorowych i Windows,
 • optymalizacja posuwów na narożach.
 1. Obróbkę ze stołem obrotowym
  • detal może być obrabiany z kilku stron przy wsparciu automatycznego indeksowania przejazdów narzędzia w 4 – tej osi do określonej płaszczyzny lub Zera na detalu,
  • obróbka obrotowa geometrii nawiniętej np. kieszeni czy napisu na walec,
 2. Obróbka powierzchni:
  • umożliwia przeprowadzenie obróbki pojedynczych i wielu powierzchni jednocześnie z pełną kontrolą kolizji,
  • różne strategie wejść/wyjść narzędzia zwiększają czas trwałości ostrza,
  • cykle zgrubne z automatyczną obróbką schodków wynikających z głębokości skrawania i resztek materiału mniejszym narzędziem,
  • cykle wykańczające z kontrolą chropowatości powierzchni,
  • możliwość obróbki z dowolnego kształtu półfabrykatu,
  • specjalne cykle do obróbki skomplikowanych detali,
  • analiza detalu – optymalny dobór średnicy i promienia frezu do detalu,
  • obróbka resztek w naroży detalu,
  • cykle kształtowe – wg prowadnic i spirali.
 3. Moduły dodatkowe:
 • kreator postprocesorów – zawiera bezpłatne szablony wszystkich sterowań (Sinumerik, Fanuc, Heidenhain, Pronum, Cincinnati),
 • możliwość programowania w 5-ciu krokach – system Workflow,
 • biblioteki narzędzi, materiałów, moduł Technologii,
 • symulacja obróbki – zdejmowanie warstw materiału bryłowym narzędziem wraz z oprawką z półfabrykatu w otoczeniu uchwytów i całej maszyny.
 • zintegrowany modeler 3D

Oprogramowanie CAM musi posiadać:

 1. 1 rok bezpłatnej opieki technicznej oraz subskrypcji inicjalnej wraz z aktualizacjami oprogramowania do nowej wersji w ramach posiadanej licencji i subskrypcji,
 2. Bezpłatną roczną obsługę serwisowo-wdrożeniową, z czasem reakcji serwisu Wykonawcy do 24 godzin,
 3. dostosowany postprocesor do Centrum Frezarskiego 4-ro osiowego,
 4. edytor kodu NC w ramach licencji,
 5. polską wersję językową,
 6. parametryczną bazę narzędzi opartą na MSSQL z modułem technologicznym,
 7. moduł transmisji danych RS232,
 8. opcję obsługi przystawek kątowych ustawianych ręcznie dla frezowania,
 9. możliwość obsługi i symulacji pinoli w centrach frezarskich
 10. możliwość wykrywania cech technologicznych kieszeni, otworów, rowków, rowków nawiniętych na walec oraz automatycznego zaślepiania otworów i kieszeni do obróbki,
 11. wbudowaną bazę uchwytów, imadła, uchwyty 3 szczękowe, łapy dociskowe (niedopuszczalne jest dostarczenie bazy osobno poza systemem),
 12. możliwość definiowania oprawek narzędzi na podstawie modeli w formacie *.MEG,
 13. możliwość zmiany kolejności operacji,
 14. niezależna praca od Systemu CAD (brak konieczności instalacji sytemu CAD jako bazy dla CAM),
 15. Technologie programowania Workflow (nowatorski sposób programowania
  z zastosowaniem automatycznych strategii obróbczych Menadżera strategii),
 16. prowadzenia narzędzia Wave jako opcja prowadzenia narzędzia na podstawie nowatorskiego algorytmu wyliczania toru ruchów narzędzia przy zastosowaniu dużych głębokości skrawania,
 17. opcje wykrywania kolizji oprawki (zbyt krótkie narzędzie) dla ścieżki bez wychodzenia do symulacji,
 18. obróbka Plunge Milling,
 19. dostęp do raportów obróbki za pośrednictwem strony HTML oraz np. telefonu dostępem do sieci LAN.
 20. Możliwość tworzenia obróbek 4-ro osiowych symultanicznych
 1. Kody CPV przedmiotu zamówienia.

Kod: 72212323-9

Pełna nazwa: Usługi opracowywania oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)

Kod: 72212321-5

Pełna nazwa: Usługi opracowywania oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

Kod: 48000000-8

Pełna nazwa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

 1. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opisem sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 1. a) Całkowita cena netto za dostawę przedmiotu zamówienia – 90 pkt.
 2. c) Okres gwarancji (liczony w miesiącach) – 10 pkt.
 1. a) Liczba punktów w kryterium Całkowita cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru: Pa= Cmin/ Ca x 90 pkt, gdzie: Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „Całkowita cena”, Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, Ca- cena całkowita oferty „a”.
 1. b) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji będzie przyznawana wg poniższego wzoru: Pa= Ga/ Gmax x 10 pkt, gdzie: Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”, Ga- okres gwarancji wskazany w ofercie „a” Gmax- najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny.

Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena + okres gwarancji). Zwycięzcą postepowania zostanie wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

W razie równej liczby punktów, uzyskanej przez oferentów, zwycięży oferta o najniższej cenie.

 

 1. Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą do siedziby firmy, na adres: ul. Narwicka 10, 80-557 Gdańsk lub drogą mailową na adres: richo@richo.pl

 

 1. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 18.05.2018r. do godziny 17.00.

Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień jej nadania bądź sporządzenia. Oferty złożone po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej do dnia 23.05.2018r.

Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej https://richo.pl/.

 

 1. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego

Piotr Pawlicki, e-mail: richo@richo.pl

 1. Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego, tj. ul. Narwicka 10, 80-557 Gdańsk

 

 1. Informacja na temat wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów :

 1. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
 2. osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 1. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 1. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia powyższego Oferent złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

– Udokumentowane referencje (min. 1 szt.) z wdrożeń równoważnych programów na kwotę co najmniej 38.000zł (załączone do oferty).

– złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 1. Sposób opisu oferty

Oferta musi zawierać datę jej sporządzenia i być podpisana wraz z pieczątką firmową. W ofercie należy podać cenę NETTO w walucie PLN.

W przypadkach gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty i/lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.

 

 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na zakup oprogramowania wspomagającego produkcję CAM.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na zakup oprogramowania wspomagającego produkcję CAM.

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie zapytania ofertowego z dnia 10.05.2018r. na dostawa profesjonalnego, specjalistycznego programu CAD/CAM, który ma za zadanie integrację fazy komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania na 1 stanowisku CAM z 1-roczną bezpłatną subskrypcją oraz dostawa licencji na oprogramowanie specjalistyczne 1 stanowisko CAM na licencji standalone, udokumentowanego protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma DPS Software Sp. z o.o., która została wybrana jako wykonawca.
Oferta wpłynęła 11.05.2018r, cena 97600zł.